Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Swiss Government Excellence Scholarships


Submission deadline: 31.10.2014

No Bachelor or Master scholarships are available.

For further information:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/02249/index.html?lang=en

Π.Μ.Σ. «Αρχαίο Ελληνικό Θεάτρο» (Πάτρα)


Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών και πιο συγκεκριμένα του «Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου» σε όλο το εύρος, το οποίο έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση 49061/Β7/6-7-2004 (Φ.Ε.Κ. 1088/19-7-2004).

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή"


Σκοπός Π.Μ.Σ.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» είναι να προάγει την εις βάθος εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα της γυναικείας αναπαραγωγής και της ενδοκρινολογίας μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης από ειδικούς βασικής και κλινικής έρευνας.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακών τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας (καθώς και πτυχιούχους αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής), Τ.Ε.Ι. του τμήματος Μαιευτικής και λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων.

Π.Μ.Σ. με τίτλο "Κοινωνική Εργασία"


Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας θα υλοποιήσει το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Εργασία» με δύο κατευθύνσεις:

1. “Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια”
2. “Κοινοτική Κοινωνική Εργασία”

Στο ΜΠΣ θα γίνουν δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ της ημεδαπής (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Yποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών


Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονομής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Κρήτη)


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω θεματικές περιοχές, παρέχοντας την δυνατότητα απονομής (Μ.Δ.Ε.) σε δύο περιοχές:

Α. Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
Β. Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
Γ. Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
Δ. Πληροφοριακά Συστήματα
Ε. Υπολογιστική Οραση και Ρομποτική
Ζ. Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
Η. Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
Θ. Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ι. Τεχνολογία Πολυμέσων

Αιτήσεις αξιολογούνται δύο φορές το χρόνο:

ΠΜΣ «Τουρκολογία» (Κρήτη)


Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία, που διεξάγει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, θα διενεργηθούν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, οδός Νικ. Φωκά 130 και Μελισσηνού, Ρέθυμνο. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση σε θέματα οθωμανικής ιστορίας, συνέντευξη και εξέταση σε ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική).

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΜΣ "Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία" (Κρήτη)


Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία". Το
Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μετά από διετείς σπουδές, και στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει σε διδακτορικό δίπλωμα.

Τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν τις εξής 2 κατευθύνσεις:
1. Αρχαία Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία
2. Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία.

ΜΠΣ "Πολιτική ανάλυση και Πολιτική Θεωρία" (Κρήτη)


Κατευθύνσεις:
- Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα
- Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Υποβολή αιτήσεων: έως 31 Αυγούστου 2014

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: «Βιοτεχνολογία» (Ιωαννίνα)


Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 11/09/2014

Πληροφορίες:
- ΦΕΚ έγκρισης: 942/2-9-98τ.Β' (ΕΠΕΑΕΚ)
- ΦΕΚ τροποποίησης: 619/20-5-03τ.Β (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές)
- ΦΕΚ τροποποίησης: 1564/14-11-05 τ.Β'
- ΦΕΚ αναμόρφωσης: αναμένεται εντός του 2014

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=28

Syndicate content