Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη


Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 3ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, σε Ελλάδα και Εξωτερικό, για:

α) Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές Σπουδές
β) Μεταδιδακτορική Έρευνα και Ερευνητικές Υποτροφίες.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με ημερομηνία έναρξης σπουδών είτε την 1η Σεπτεμβρίου, είτε την 1η Οκτωβρίου 2014 και συνολική μέγιστη διάρκεια αυτή του ενός έτους (12 μήνες).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 28η AΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.fanourakisfoundation.org

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»


Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐15 (έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2014). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων, και
- Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα»


Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (υπό έγκριση μετονομασίας Π.Μ.Σ με νέο τίτλο "Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες") για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐15 (έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2014). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Ηλεκτρονική Μάθηση,
- Δικτυοκεντρικά Συστήματα, και
- Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα.

Προκήρυξη ΠΜΣ "Ειδική Αγωγή" 2014-2015 του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία


Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ισότιμων προς τα Ελληνικά, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα επιλεγούν είκοσι (20) φοιτητές/τριες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης 126427/Β7 (ΦΕΚ 2051/3-10- 2008 τ.β΄), καθώς και με βάση την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 38465/Β7 (ΦΕΚ 734/29-03-2013/τ. β’).

2ο Πρόγραμμα Υποτροφιών από το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου


Πρόγραμμα Υποτροφιών Sylvia Ioannou Foundation για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου ανακοινώνει το 2ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θεματική ενότητα το νησί της Κύπρου.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια


Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδων ευρώ) εκάστη, για σπουδές στους κλάδους :
•Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη,
•Ναυτιλιακές Σπουδές,
•Διοίκηση Επιχειρήσεων,
•Δημόσια Διοίκηση,
•Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
•Αγροτική Οικονομία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό

Θέσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών ερευνητών στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του New Brunswick (Καναδάς)


Το Πανεπιστήμιο του New Brunswick (http://www.unb.ca/fredericton/cs/) προσφέρει οκτώ (8) θέσεις ερευνητών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών. Οι θέσεις αυτές χρηματοδοτούνται από ερευνητικό πρόγραμμα της IBM. Το ερευνητικό αντικείμενο αφορά σε επιτάχυνση της JVM της ΙΒΜ στους τομείς: Garbage Collection, Massively Multicore, Memory Compaction και Virtual Machine Core.

Οι υποψήφιοι χρειάζεται να διαθέτουν πτυχίο Πληροφορικής και μεγάλη ευχέρεια στον προγραμματισμό (C, C++, Java).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ»


ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό
έτος 2014 - 2015:
· 30 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πλήρους Φοίτησης
· 30 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Μερικής Φοίτησης
για τους Τομείς:
· Κλινική Διατροφή
· Διατροφή και Άσκηση
· Διατροφή και Δημόσια Υγεία

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων ΑΕΙ & ΤΕΙ της ημεδαπής ή της

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη νέα ελληνική από το Πανεπιστήμιο του Birmingham


Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές που επιθυμούν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές β΄ κύκλου (MA by Research, MRes ή PhD) στα πεδία της Νεοελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας και Πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα: http://www.birmingham.ac.uk/schools/calgs/index.aspx

Τελική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων: Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, στη διεύθυνση: calpg-research@contacts.bham.ac.uk.

Υποτροφίες PwC 2014-2015


Η PwC Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Οι υποτροφίες προσφέρονται για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (εξαιρουμένων επαγγελματικών τίτλων και διδακτορικών) και θα πρέπει να αντιστοιχούν στους εξής κλάδους:
Πληροφοριακών Συστημάτων & Ασφάλειας | Ναυτιλίας | Χρηματοοικονομικής | Λογιστικής | Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού | Εσωτερικού Ελέγχου | Διαχείρισης Ρίσκου | Ενέργειας | Αναλογιστικής (Actuarial)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1. Αποφοίτους/τελειοφοίτους ΑΕΙ

Syndicate content