Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Υποτροφίες εξωτερικού για καταγόμενους από την Ήπειρο


Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα τέσσερις υποτροφίες για Ηπειρώτες που πρόκειται να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, διάρκειας ενός ή δύο ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Το ΙΚΥ προκηρύσσει 100 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα με παράλληλη ένταξη στην αγορά εργασίας- πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ


Το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών προκήρυξε 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με
σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα σε
4 επιστημονικούς τομείς.

Οι φοιτητές παράλληλα θα κάνουν πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής
εμπειρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με τον τόπο σπουδών τους, στην
Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος θα απασχολήσει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία και ΜΜΕ»


Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία και ΜΜΕ» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:
Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την 15η Σεπτεμβρίου 2014

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επικοινωνία και ΜΜΕ".

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από πέντε (5) κατευθύνσεις:

1) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

Π.Μ.Σ. «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία και έρευνα»


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) με τίτλο:

«Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία και έρευνα»

(Εκκρεμεί το ΦΕΚ).

Υποβολή αιτήσεων: έως και 31/8/2014

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Άσκησης»


Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και διδακτορικού τίτλου σπουδών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ, σύμφωνα με την αριθ. 38465/ Β7 (3) / 20 Μαρτίου 2013 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 734/29.3.2013 τ. β.’) που αφορά στην παράταση προθεσμίας που έθετε η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ 148, τ.

Swiss Government Excellence Scholarships


Submission deadline: 31.10.2014

No Bachelor or Master scholarships are available.

For further information:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/02249/index.html?lang=en

Π.Μ.Σ. «Αρχαίο Ελληνικό Θεάτρο» (Πάτρα)


Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών και πιο συγκεκριμένα του «Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου» σε όλο το εύρος, το οποίο έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση 49061/Β7/6-7-2004 (Φ.Ε.Κ. 1088/19-7-2004).

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή"


Σκοπός Π.Μ.Σ.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» είναι να προάγει την εις βάθος εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα της γυναικείας αναπαραγωγής και της ενδοκρινολογίας μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης από ειδικούς βασικής και κλινικής έρευνας.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακών τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας (καθώς και πτυχιούχους αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής), Τ.Ε.Ι. του τμήματος Μαιευτικής και λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων.

Π.Μ.Σ. με τίτλο "Κοινωνική Εργασία"


Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας θα υλοποιήσει το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Εργασία» με δύο κατευθύνσεις:

1. “Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια”
2. “Κοινοτική Κοινωνική Εργασία”

Στο ΜΠΣ θα γίνουν δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ της ημεδαπής (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Yποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών


Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονομής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

Syndicate content