Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ και ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»


Στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ και ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ».

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε ένα (1) ημερολογιακό έτος (12 μήνες). Οι υποψήφιοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης παρακολουθούν μαθήματα.

Οι κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που θα λειτουργήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 είναι οι ακόλουθες:
- Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
- Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Η προκήρυξη αυτή αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης θα γίνουν δεκτοί για το ακαδ. έτος 2013-2014 μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές, κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος Πανεπιστημίου των Τμημάτων Στατιστικής ή Μαθηματικών ή Οικονομικών ή Φυσικής ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 5 παρ.12γ και 13 του ν.2916/2001, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών. Επίσης υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών. Αλλοδαποί φοιτητές γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., τα μαθήματα του οποίου διδάσκονται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων καθορίζονται από το άρθρο 6 του Κανονισμού Σπουδών (http://www.actuar.aegean.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και την 15η Ιουνίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

AttachmentSize
aegean_mtpx.pdf285.61 KB