ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ


ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ , καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτωντης αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων θετικών επιστημών TEL να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία και σε ηλεκτρονική μορφή). 2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εξεπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ. Στις περιπτώσεις των υποψηφίων που εκκρεμούν τυπικές μόνο διαδικασίες για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου και η πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται) που υπολείπονται. 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο). 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 5 Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη). 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευντριών εργασιών και στοιχεία συμμετοχής σε συνέδρια (εφ' όσον υπάρχουν). 7. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τοντίτλο, τη θέση, τη δ νση και το τηλέφωνο τουσυντάξαντος). Β. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών νομίμως επικυρωμένα. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου First Certificate in English . Η γνώση και δεύτερης γλώσσας, εφ' όσον υπάρχει, συνεκτιμάται στην επιλογή του υποψηφίου). 9. Δήλωση του Ν. 1599 86 .. ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος η σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος . 10. Δήλωση αποδοχής ιτποχρεώσεως παροχής επικουρικού έργου. 11. Kite άλ στοιχείο που, κατά τη γνίί τω λόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη. Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), με ελάχιστη χρονική διάρκεια ένα πλήρες ακαδ. έτος, στις κατευθύνσεις : Βιοδραστικά Προϊόντα & Πρωτεϊνική Τεχνολογία, και Μοριακή Οικολογία & Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και υπό προϋποθέσεις στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στη Γεωπονική Βιοτεχνολογία. Κατά το ακαδ. έτος 2011 2012 προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2500ευρώ σε 2 δόσεις των 1250ευρώ. Κατά το επόμενο ακαδ. έτος θα εισαχθούν μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φατητές. Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις. Aae φάση (για την πλήρωση 30 θέσεων) Υποβολή αιτήσεων έως την 8η 7 2011, αξιολόγηση επιλογή έως την 15η 7 2011 και εγγραφή των επιτυχόντων. Β' φάση (εφόσον δεν έχει καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός) Υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων έως την 30η 9 2011, αξιολόγηση επιλογή έως την 7η 10 2011 και εγγραφή των επιτυχόντων. Οι εξετάσεις, στα μαθήματα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΊΑ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, και η προσω πική συνέντευξη των ισοψηφιών θα πραγματοποιηθούν αυιίοως μετά τη λήξη της προθεσμία. βολής αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι popcniv να απειιθύνονταιοτη Γραμματεία του Τμήματος (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ φαξ: 210 5294314,5294364, e mail: gbio tech aua.gr).

AttachmentSize
C__DOCUME~1_katianna_LOCALS~1_Temp_plugtmp-98_plugin-newspapers_get_image.pdf136.38 KB